PGE Narodowy

Unia Rynku Budowlano-Inwestycyjnego zawiązana

Relacja

|
Gospodarze wydarzenia: Marzena Rudnicka, Andrzej Sadowski oraz Andrzej Balcerek
Kongres Założycielski URBI odbył się 2 kwietnia w Ministerstwie Gospodarki
W minioną środę, 2 kwietnia br., przedstawiciele branży budowlanej i inwestycyjnej zebrali się w Ministerstwie Gospodarki, aby uroczyście podpisać deklarację na rzecz odblokowania potencjału sektora. Wydarzeniu towarzyszyły panele dyskusyjne.

Uroczysty odczyt oraz podpisanie deklaracji założycielskiej Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego miały miejsce w samo południe, w Sali pod Kopułą w gmachu resortu gospodarki. Wysoką rangę spotkania podkreślił swoją obecnością wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Wydarzenie uświetnił także swoim wystąpieniem wiceprzewodniczący specjalnej komisji ds. wyzwań politycznych Parlamentu Europejskiego, europoseł ‎Jan Olbrycht, którego wypowiedzi transmitowane były na żywo z Brukseli.

 

W dokumencie znalazły się zapisy o misji URBI, którą jest „wprowadzenie konkurencyjnych i najlepszych w Europie standardów budowlano-inwestycyjnych, a dzięki temu odblokowanie potencjałów całej branży, zawodów i przedsiębiorstw”. Wyszczególniono w nim cele działań Unii na rzecz usprawnienia i zdynamizowania sektora budowlano-inwestycyjnego, m.in. na rzecz tworzenia prostych i jednoznacznych zasad prawa budowlanego, zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych czy ustanowienia spójnej i długofalowej polityki mieszkaniowej.

 

Wśród sygnatariuszy deklaracji znaleźli się przedstawiciele m.in. Centrum im. Adama Smitha, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Polskiego Kongresu Drogowego, Stowarzyszenia Producentów Cementu, Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz firmy Rudnicka&Consulting. Właścicielka ostatniego z wymienionych podmiotów - Marzena Rudnicka - była pomysłodawczynią konsolidacji. Jej też na zakończenie uroczystej części wydarzenia wręczono kwiaty w ramach podziękowań za inicjatywę.

 

Podczas kongresu odbyły się także trzy panele dyskusyjne. Podczas pierwsego z nich uczestnicy debatowali, jak branża budowlano-inwestycyjna może rozwinąć polską gospodarkę. Głos zabrali Andrzej Balcerek, Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu; Andrzej Sadowski, Wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha; Małgorzata Walczak-Gomuła z firmy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. oraz Andrzej Barański, Członek Zarządu Inicjatywy Firm Rodzinnych. Sporo miejsca w dyskusji poświęcono tematowi roli pasywnego budownictwa. Podkreślano, że może ono przyczynić się nie tylko do ograniczenia strat ciepła, ale także do uniezależnienia się od wschodnich dostawców energii. W rezultacie wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz położenie kraju w kontekście gospodarczym i geopolitycznym. Paneliści zgodnie przyznali także, że mimo iż branża budowlana jest kołem zamachowym dla krajowej gospodarki, nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych w firmach tego sektora oceniane jest na poziomie 65 proc. Według przedstawicieli branży spowodowane jest to głównie ułomnym prawodawstwem, brakiem wzajemnego zaufania pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz niesprawnym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w sprawach gospodarczych i sądownictwa administracyjnego.

 

W kolejnej debacie przedstawiciele sektora prywatnego oraz publicznego, w tym m.in. Antoni Mężydło, zastępca przewodniczącego sejmowej komisji gospodarki, katalogowali pomysły i postulaty, które mogą przyczynić się do odblokowania procesów budowlano-inwestycyjnych. Jednoznacznie za podstawę tego procesu uznano przywrócenie zaufania pomiędzy stroną publiczną a prywatną. Akcentowano również duże znaczenie skutecznej współpracy z sektorem finansowym, konieczność racjonalizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska, a także współpracy międzyresortowej, która umożliwi sprawniejsze procedowanie nowych inwestycji.

 

Ostatni z paneli miał charakter debaty samorządowej. Poświęcono ją poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak samorządy i sektor prywatny mogą współpracować w realizacji celów inwestycyjnych. Paneliści dyskutowali głównie na tematy związane z realizacją inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wymieniali spostrzeżenia dotyczące zarówno udanych projektów PPP przeprowadzonych w ostatnich latach, jak i trudności związanych z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce procesu inwestycyjnego. Stronę samorządową reprezentowali wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski oraz wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński. Głos w dyskusji zabrali także Alan Aleksandrowicz - Prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz Wadim Kurpias, partner w warszawskiej kancelarii CMS Cameron McKenna.

 

Na zakończenie spotkania gospodarze wydarzenia: Marzena Rudnicka, Andrzej Sadowski oraz Andrzej Balcerek dokonali podsumowania zebranych podczas debat wniosków i podziękowali wszystkim uczestnikom kongresu. Wyrazili również przekonanie, że wspólna inicjatywa oraz merytoryczne działania środowiska branżowego przyczynią się nie tylko do zmiany i rozwoju sektora budowlanego, ale także całej polskiej gospodarki.


0.0
Napisz pierwszy komentarz