Mysłowice - Oświęcimska, 3412.00m2

Mysłowice, Oświęcimska

Sprzedaż
Powierzchnia : 3412 mkw.
Cena : 906494
Komercjalizacja
House-Invest Sp.z o.o.
59-220 Legnica
Chojnowska 54
Kontakt
zobacz kontakt
  • www.house-invest.pl
  • 510-630-900
  • biuro@house-invest.pl
zapytaj o ofertę

OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Bogusława Becker zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.05.2017r. o godz. 11:00 w Sali nr 102 Sądu rejonowego w Mysłowicach ul. Krakowska 2 odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA prawa użytko

OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Bogusława Becker zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.05.2017r. o godz. 11:00 w Sali nr 102 Sądu rejonowego w Mysłowicach ul. Krakowska 2 odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Mysłowicach, ul. Oświęcimska 54 posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mysłowicach o numerze KW KA1L/ Zobacz kontakt00041268/8 dłużnika: Magis Sp.z.o.o REGON: Zobacz kontakt241831214 41-400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 208 659,00zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 906 494,25zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Wydział I Cywilny, sygn. akt I Co 2227/15. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.