Poznań - Truskawiecka, 712.90m2

Poznań, Truskawiecka

Sprzedaż
Powierzchnia : 712.9 mkw.
Cena : 1251770
Komercjalizacja


Kontakt
zobacz kontakt
zapytaj o ofertę

OBWIESZCZENIE Syndyk Masy Upadłości CEZEX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w trybie art. 320 prawa upadłościowego i naprawczego I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość opisana w operacie szacunkowym sporz

OBWIESZCZENIE Syndyk Masy Upadłości CEZEX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w trybie art. 320 prawa upadłościowego i naprawczego I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość opisana w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Jana Zambrzyckiego, tj 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Poznaniu przy ulicy Truskawieckiej 1 stanowiącej działkę gruntu o numerze ew. 23 o powierzchni 1827 mÂ2 wraz z prawem własności naniesień na nich zlokalizowanych, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PO1P/ Zobacz kontakt00009230/8; 2. prawo własności rzeczy ruchomych (dalej Ruchomości) stanowiących części składowe budynku lub znajdujące się na terenie nieruchomości; II. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości mogą uzyskać szczegółowe informacje u syndyka w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6 Cezex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej pod numerem telefonu (22) 597 60 66 lub (22) 597 61 52 w dni powszednie w godz. 10.00 do 15.00, jak również po uprzednim uzgodnieniu można dokonać oględzin nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Truskawieckiej 1. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji i prezentacji nieruchomości jest Pani Agnieszka Andryszewska tel. Zobacz kontakt512 363 428; III. Cena wywoławcza wynosi 1.251.770,- zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) IV. Oferta powinna zawierać: a. pełne dane oferenta - imię i nazwisko lub firmę, miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy, b. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej. c. podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta, d. aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców), e. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane; f. Oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości i jego składnikami i nie ma do nich żadnych uwag. V. Oferty należy składać do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy w Warszawie ul. Czerniakowska 100A w zapieczętowanej kopercie z nazwą postępowania upadłościowego na kopercie tj. „CEZEX Sp. z o.o. w Warszawie sygn. akt X GUp 40/16 –PRZETARG” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018r. – decyduje data faktycznego wpływu do Biura Podawczego Sądu. VI. Otwarcie ofert nastąpi 15 października 2018r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100A, sala nr 14, o godz. 14,30 - nie będzie dodatkowych zawiadomień o terminie otwarcia ofert VII. Do przetargu nie będą dopuszczeni oferenci, których oferty nie będą spełniały wymogów niniejszego przetargu, jak również oferty zawierające zastrzeżenia czy warunki. VIII. Najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, dokonać wpłaty wadium w kwocie 130.000,- zł na rachunek CEZEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej nr rachunku Zobacz kontakt77 1090 184 Zobacz kontakt1 0000 0001 3373 0837 (decyduje data uznania rachunku). IX. W dniu przetargu po otwarciu ofert syndyk podejmie decyzję co do przystąpienia do aukcji oraz o kwocie postąpienia – aukcję prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza. X. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy od prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza, do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. Zapłata ceny sprzedaży za nieruchomość i ruchomości jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Cena sprzedaży musi wpłynąć na rachunek masy upadłości wskazany przez syndyka na dwa dni przed zawarciem umowy sprzedaży. Do zaoferowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT w przypadku jego wystąpienia. Koszty zawarcia umowy sprzedaży pokrywa nabywca. XI. Wadium ulega przepadkowi i wchodzi w skład środków masy upadłości, w przypadku gdy wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie ustalonym niniejszymi warunkami przetargu lub nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w terminie określonym w pkt. X niniejszego ogłoszenia. Pozostałym oferentom wadium jest zwracane bez oprocentowania. XII. Oferentowi, którego oferta została wybrana, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. XIII. Kupujący nieruchomość nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego [art. 317 puin]. XIV. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz prawo do przeprowadzenia aukcji [licytacji ustnej] wśród oferentów. XV. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia są warunki przetargu określone w regulaminie przetargu zatwierdzone przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 09.08.2018r. z którymi każdy oferent może się zapoznać w biurze Syndyka w Warszawie ul. Modlińska 6 (IV piętro). Kontakt: CEZEX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej tel: Zobacz kontakt504 103 849 Zobacz kontaktaandryszewska@cezex.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Kontakt: Numer telefonu: Zobacz kontakt504 103 849 Adres email: Zobacz kontaktaandryszewska@cezex.pl
mantra