Gdańsk - J. Słowackiego - -1.00m2

Gdańsk, J. Słowackiego

Sprzedaż
Powierzchnia : -1 mkw.
Cena : 1390000
Komercjalizacja
Amber Nieruchomości
80-336 Gdańsk
Józefa Czyżewskiego 38
Kontakt
zobacz kontakt
  • www.ambernieruchomosci.pl
  • 790-385-005
  • info@ambernieruchomosci.pl
zapytaj o ofertę

Numer terenu: 001. Numer planu: 0936 Przeznaczenie terenu: U33 teren zabudowy usługowej komercyjnej i publicznej z dopuszczeniem mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i budynków zamieszkania zbiorowego. Plan kupowanie bez prowizji Oferowana działka zlo

Numer terenu: 001. Numer planu: 0936 Przeznaczenie terenu: U33 teren zabudowy usługowej komercyjnej i publicznej z dopuszczeniem mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i budynków zamieszkania zbiorowego. Plan kupowanie bez prowizji Oferowana działka zlokalizowana jest w gdańskiej dzielnicy Brętowo przy jednej z najważniejszych arterii miasta (ul. Juliusza Słowackiego), która łączy handlową dzielnicę Wrzeszcz z obwodnicą Trójmiasta (S6). Droga ta prowadzi do centrum handlowego Matarnia, dalej zaś do portu lotniczego im. Lecha Wałęsy. Z kolei we Wrzeszczu łączy się z główną arterią Trójmiasta. Zachodnia część nieruchomości graniczy bezpośrednio z terenami leśnymi. Znajdujące się na działce zabudowania przeznaczone są do rozbiórki, która (zależnie od preferencji nabywcy) może nastąpić jeszcze przed zawarciem umowy sprzedaży po podpisaniu umowy przedwstępnej. Działka jest w pełni uzbrojona (wszystkie media, gaz w granicy). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w strefie mieszanej usługowo-mieszkaniowej. Plan UCHWAŁA NR XLVII/1402/18 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II w mieście Gdańsku Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), uchwala się, co następuje: § 1. Po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska" uchwalonego uchwałą nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 0936) zwany dalej "planem", obejmujący obszar o powierzchni około 0,16 ha położony w Brętowie w sąsiedztwie ulicy Słowackiego. § 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie: 1) teren - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowym przeznaczeniu zdefiniowanym w odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń; 2) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - tj. mieszkanie: właściciela podmiotu gospodarczego, stróża lub technologa (o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru technologicznego), na działce wspólnej z obiektem, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Dopuszcza się najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą), przy czym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej; 3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków, budowli wielopoziomowych, jak parkingi lub magazyny wielopoziomowe oraz - określonych w ustaleniach planu - innych budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej; 4) obowiązująca linia zabudowy - maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowane przynajmniej 80% powierzchni elewacji budynku oraz - określonych w ustaleniach planu - budowli; 5) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Id: 24F62C9F-4B4F-4A17-B4D7-C14108BA9696. Podpisany Strona 1 6) miejsce postojowe dla rowerów - miejsce zlokalizowane w częściach wspólnych nieruchomości, dostępne bezpośrednio z poziomu terenu lub za pomocą pochylni, umożliwiające pozostawienie roweru, w którym możliwe jest przymocowanie przynajmniej ramy roweru i jednego z kół do elementu trwale związanego z podłożem lub budynkiem. Miejsca postojowe dla rowerów powinny być usytuowane możliwie jak najbliżej wejścia do budynku. W zabudowie mieszkaniowej minimum 60% miejsc postojowych lokalizuje się w miejscu zadaszonym (mogą być w budynku mieszkalnym). Minimum 20% miejsc lokalizuje się na zewnątrz budynku, nie dalej niż 25 m od wejścia. Zaleca się: a) wyposażenie miejsc przeznaczonych na długi postój (powyżej 3 godzin) w osłonę przed deszczem lub sytuowanie ich wewnątrz budynku, b) sytuowanie miejsc postojowych zewnętrznych w miejscu dobrze widocznym, łatwo dostępnym, nie utrudniającym ruchu pieszego, najlepiej strzeżonym, monitorowanym lub zamykanym; 7) miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - miejsce postojowe spełniające wszystkie wymogi przepisów odrębnych dotyczących miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane w częściach wspólnych nieruchomości na poziomie terenu lub w budynku na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca na poziomie terenu należy lokalizować w sposób umożliwiający osobom niepełnosprawnym najdogodniejszy dostęp do budynku: na styku z utwardzonym dojściem (o odpowiednim pochyleniu) lub dojazdem do wejścia zapewniającego osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku, w miejscu zapewniającym najkrótszą drogę do tego wejścia; 8) układ odwadniający - układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże; 9) typ zabudowy - zespół następujących cech zabudowy: usytuowanie budynku na działce, gabaryty budynku, rodzaj dachu; 10) bryła budynku - zespół następujących cech budynku: a) typ zabudowy, b) kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczółkowy, pulpitowy itp.), kąt nachylenia połaci, kolor i materiał pokrycia, c) rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zróżnicowanie wysokości budynku, cokół, ryzality, wnęki, wykusze, wieżyczki, lukarny, balkony; 11) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) - ciągła struktura przestrzenna wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne tereny zieleni, fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie, a także zapewniająca ich powiązanie z podobnymi terenami pozamiejskimi. OSTAB składa się z podstawowych elementów strukturalnych (płatów) i ciągów łączących, które zapewniają zachowanie w jego obrębie ekologicznych reguł ciągłości w czasie i przestrzeni oraz różnorodności biologicznej. W granicach OSTAB całą wymaganą powierzchnię biologicznie czynną realizuje się na poziomie terenu (z wykluczeniem powierzchni na dachach kondygnacji nadziemnych budynków), chyba że w karcie terenu ustalono inaczej; Id: 24F62C9F-4B4F-4A17-B4D7-C14108BA9696. Podpisany Strona 2 12) zagospodarowanie tymczasowe - zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są zagospodarowaniem tymczasowym. § 3. Symbol przeznaczenia terenu: U33 zabudowa usługowa komercyjna i publiczna. § 4. 1. Ustalone w planie parametry: wielkość powierzchni zabudowy, minimalna powierzchnia biologicznie czynna oraz intensywność zabudowy nie dotyczą działek budowlanych wydzielanych wyłącznie dla urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej. 2. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 3. Cały obszar planu położony jest w otoczeniu lotniska oraz powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych wynikających z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, a także powierzchniach ograniczających zabudowę od lotniczych urządzeń naziemnych - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności ograniczenie wysokości obiektów budowlanych i naturalnych, w tym obiektów i urządzeń umieszczanych na dachach. 4. W obszarze planu istnieje infrastruktura teleinformatyczna Ministerstwa Obrony Narodowej: zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. § 5. 1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i rowerów: Wskaźniki obliczania miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - zgodnie z ust. 3 dla rowerów Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C obszary zabudowy miejskiej strefa nieograniczonego parkowania obszar całego miasta 1 2 3 4 5 1. Budynki mieszkalne jednorodzinne oraz mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 1 mieszkanie min. 2 z zastrzeżeniem ust. 4 0 2. Hotele pracownicze, asystenckie 1 pokój min. 0,4 min. 0,2 3. Hotele 1 pokój min. 0,6 min. 0,1 4. Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty świadczące usługi hotelarskie 1 pokój min. 1 min. 0,1 5. Motele 1 pokój min. 1 min. 0,1 6. Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 2000 m2 1000 m2 pow. sprzedaży min. 32 min. 20 7. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc konsumpcyjnych min. 15 min. 6 8. Biura, urzędy, poczty, banki - obiekty do 200 m2 pow. użytkowej 100 m2 pow. użytkowej min. 5 min. 1 Id: 24F62C9F-4B4F-4A17-B4D7-C14108BA9696. Podpisany Strona 3 9. Biura, urzędy, poczty, banki - obiekty powyżej 200m2 pow. użytkowej 100 m2 pow. użytkowej min. 3 min. 1 10. Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie - obiekty małe do 200 m2 pow. użytkowej 100 m2 pow. użytkowej min. 5 z zastrzeżeniem ust. 7 min.1 11. Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie - obiekty duże powyżej 200 m2 pow. użytkowej 100 m2 pow. użytkowej min. 2,5 z zastrzeżeniem ust. 7 min.1 12. Kościoły, kaplice 1000 m2 pow. użytkowej min. 12 min. 3 13. Domy parafialne, domy kultury 100 m2 pow. użytkowej min. 3 min. 2 14. Kina 100 miejsc siedzących min. 5 min. 4 15. Teatry, filharmonie 100 miejsc siedzących min. 15 min. 2 16. Muzea małe do 1000 m2 powierzchni wystawienniczej 1000 m2 pow. wystawienniczej min. 16 + 0,3 m.p. dla autokaru min. 10 17. Rzemiosło usługowe 100 m2 pow. użytkowej min. 2 min. 1 18. Myjnia samochodowa 1 stanowisko do mycia min. 2 0 19. Małe obiekty sportu i rekreacji 100 m2 pow. użytkowej min. 4 min. 2 2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaźniki stosuje się odpowiednio. 3. Ustala się, następujący minimalny udział miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ogólnej liczbie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, z zastrzeżeniem ustępów 4, 5, 6, 7: Lp. Ogólna liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych Procentowy udział miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 1. 4÷100 4% 2. 101÷300 3% 3. ?301 2% 4. 0÷3 Dopuszcza się miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 4. Ustalenia ustępu 3 nie dotyczą budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 5. Dla domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej minimalny udział miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ogólnej liczbie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wynosi 30%, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe. 6. Dla domów stałego pobytu dla osób starszych, domów pomocy społecznej minimalny udział miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ogólnej liczbie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wynosi 20%, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe. 7. Dla przychodni i gabinetów lekarskich minimalny udział miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ogólnej liczbie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wynosi 10%, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe. Id: 24F62C9F-4B4F-4A17-B4D7-C14108BA9696. Podpisany Strona 4 § 6. Zasady dotyczące regulacji w zakresie estetyki: 1) regulacje niniejszego paragrafu w zakresie estetyki nie dotyczą: a) wolnostojących budynków usługowych, b) budynków użyteczności publicznej, c) budynków technicznych, d) budowli i obiektów inżynierskich, e) sztuki na elewacjach (np. murale, sgraffito, malatura, itp.); 2) regulacje planu w zakresie kolorystyki elewacji i kolorystyki dachów: a) dla każdego budynku należy stosować jeden kolor elewacji jako dominujący. Dodatkowo dopuszcza się maksymalnie trzy kolory do podkreślenia poziomych i pionowych podziałów elewacji oraz innych charakterystycznych cech i detali architektonicznych budynku (z wyłączeniem napisów informujących o adresie), b) należy stosować jeden kolor stolarki okiennej w obrębie całego budynku z zastrzeżeniem lit. e, c) dla całego budynku, należy stosować jednolitą formę stolarki okiennej, loggii i balkonów (wielkość, kształt, podział) zgodną z pierwotnym lub nowym projektem elewacji przewidującym jednolitą ich formę na wszystkich kondygnacjach powtarzalnych budynku z zastrzeżeniem lit. e i lit. f lub historyczne formy stolarki, d) należy stosować jeden kolor zewnętrznej stolarki drzwiowej w obrębie całego budynku z zastrzeżeniem lit. e, e) dla lokali usługowych zlokalizowanych w parterach w obrębie jednego budynku dopuszcza się inny niż w pozostałej części budynku kolor i formę stolarki okiennej i drzwiowej z zachowaniem jednolitej wielkości, podziałów i koloru we wszystkich lokalach usługowych usytuowanych na parterze, f) dla kondygnacji poddasza budynku, należy stosować formę stolarki okiennej i lukarn (wielkość, kształt, podział) zgodną z projektem elewacji przewidującym spójną ich formę lub formy historyczne, g) należy stosować jedną kolorystykę dachu dla całego budynku. § 7. Obszar planu położony jest nad Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych (GZWP) nr 111 Subniecka Gdańska. § 8. 1. Ustala się w obszarze objętym planem jeden teren oznaczony numerem trzycyfrowym. 2. Dla ww. terenu określa się ustalenia szczegółowe ujęte w karcie terenu. § 9. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001-U33 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BRĘTOWO REJON ULICY SŁOWACKIEGO 125 II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0936 1. Numer terenu: 001. 2. Powierzchnia terenu: 0,16 ha. Id: 24F62C9F-4B4F-4A17-B4D7-C14108BA9696. Podpisany Strona 5 3. Przeznaczenie terenu: U33 teren zabudowy usługowej komercyjnej i publicznej z dopuszczeniem mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i budynków zamieszkania zbiorowego. 4. Funkcje wyłączone: 1) stacje paliw; 2) warsztaty samochodowe blacharskie i lakiernicze; 3) stacje obsługi samochodów ciężarowych i autobusów; 4) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ; 5) parkingi (w tym garaże) inne niż na potrzeby inwestycji; 6) garaże boksowe; 7) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej; 8) szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży; 9) magazyny wielopoziomowe. 5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się. 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11 i 12. 7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) linie zabudowy: obowiązująca wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego (poza granicami planu) w odległości od 2 m do 3 m od południowo-wschodniej granicy obszaru objętego planem, jak na rysunku planu; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: a) minimalna: nie ustala się, b) maksymalna: 40%; 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej objętej inwestycją: a) dla obszaru położonego w granicach OSTAB, jak na rysunku planu: 50 % powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją, b) dla pozostałej części obszaru: 30 % powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją; 4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: a) minimalna: 0, b) maksymalna: 1,5, w tym dla kondygnacji nadziemnych: 0,7; 5) wysokość zabudowy: a) wysokość budynków w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 13 m z zastrzeżeniem § 4 ust. 3, Id: 24F62C9F-4B4F-4A17-B4D7-C14108BA9696. Podpisany Strona 6 b) wysokość obiektów budowlanych niebędących budynkami: dowolna, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3; 6) inne gabaryty i parametry zabudowy: dowolne z zastrzeżeniem § 4 ust. 3; 7) formy zabudowy: dowolne; 8) kształt dachu: dwuspadowy o nachyleniu od 25o do 50o i symetrycznym układzie połaci oraz kalenicowym układzie względem ulicy Juliusza Słowackiego. 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) dostępność drogowa: od ulicy Juliusza Słowackiego (poza granicami planu) poprzez jeden zjazd, z zastrzeżeniem ust. 18 pkt 5; 2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją, zgodnie z § 5 uchwały; 3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowane na terenie lub do układu odwadniającego, z zastrzeżeniem ust. 18 pkt 2; 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 7) zaopatrzenie w gaz: sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych; 9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 1) północno-zachodnia część terenu jak na rysunku planu, w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB); 2) drzewo do zachowania, jak na rysunku planu, wokół drzewa zagospodarowanie zapewniające naturalną jego wegetację; 3) obowiązuje poziom hałasu w środowisku dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach odrębnych; 4) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujących się w uciążliwościach akustycznych zastosowanie zabezpieczeń akustycznych doprowadzających poziom hałasu do wartości zgodnych z obowiązującymi normami. 12. Zasady kształtowania krajobrazu: 1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7; 2) regulacje w zakresie estetyki jak w § 6; 3) zasady, o których mowa w § 6 pkt 2 stosuje się do całego zespołu budynków w pierzei ulicy Słowackiego (poza granicami planu); Id: 24F62C9F-4B4F-4A17-B4D7-C14108BA9696. Podpisany Strona 7 4) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany. 13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 16. Stawka procentowa: 30%. 17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: 1) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego: zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) zachodnia część terenu, jak na rysunku planu, zagrożona ruchami masowymi wykazanymi w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi pod numerem 4002, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) zachodnia część terenu graniczy z terenem leśnym: zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 1) na terenie występują wysokie poziomy hałasu w środowisku od ulicy Juliusza Słowackiego (poza granicami planu); 2) teren w zlewni potoku Strzyża, należy zachować maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 0,35; 3) w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych nie wskazane w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi; 4) dla terenu należy działalność inwestycyjną poprzedzić badaniami geotechnicznymi, a w miarę potrzeb geologiczno-inżynierskimi określającymi warunki zabezpieczenia przed osuwaniem się mas ziemnych; 5) obsługa komunikacyjna terenu poprzez jeden zjazd z dodatkowego pasa ruchu w ramach przekroju ulicy Juliusza Słowackiego (poza granicami planu). 19. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: 1) historyczne granice podziałów na działki, jak na rysunku planu; 2) zalecana lokalizacja zjazdu z ulicy Juliusza Słowackiego, jak na rysunku planu; 3) zachodni odcinek granicy terenu planu pokrywa się z granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (poza granicami planu). § 10. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są: Id: 24F62C9F-4B4F-4A17-B4D7-C14108BA9696. Podpisany Strona 8 1) część graficzna - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Juliusza Słowackiego 125 II, w mieście Gdańsku w skali 1:1000 (załącznik nr 1); 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2); 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3). § 11. Traci moc we fragmencie objętym granicami niniejszego planu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Brętowo - Niedźwiednik, uchwała nr XXXVIII/1186/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 3, poz. 42 z dnia 11 stycznia 2002 r.). § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XLVII/1402/18 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II w mieście Gdańsku Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), uchwala się, co następuje: § 1. Po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska" uchwalonego uchwałą nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 0936) zwany dalej "planem", obejmujący obszar o powierzchni około 0,16 ha położony w Brętowie w sąsiedztwie ulicy Słowackiego. § 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie: 1) teren - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowym przeznaczeniu zdefiniowanym w odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń; 2) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - tj. mieszkanie: właściciela podmiotu gospodarczego, stróża lub technologa (o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru technologicznego), na działce wspólnej z obiektem, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Dopuszcza się najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą), przy czym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej; 3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków, budowli wielopoziomowych, jak parkingi lub magazyny wielopoziomowe oraz - określonych w ustaleniach planu - innych budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej; 4) obowiązująca linia zabudowy - maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowane przynajmniej 80% powierzchni elewacji budynku oraz - określonych w ustaleniach planu - budowli; 5) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Id: 24F62C9F-4B4F-4A17-B4D7-C14108BA9696. Podpisany Strona 1 6) miejsce postojowe dla rowerów - miejsce zlokalizowane w częściach wspólnych nieruchomości, dostępne bezpośrednio z poziomu terenu lub za pomocą pochylni, umożliwiające pozostawienie roweru, w którym możliwe jest przymocowanie przynajmniej ramy roweru i jednego z kół do elementu trwale związanego z podłożem lub budynkiem. Miejsca postojowe dla rowerów powinny być usytuowane możliwie jak najbliżej wejścia do budynku. W zabudowie mieszkaniowej minimum 60% miejsc postojowych lokalizuje się w miejscu zadaszonym (mogą być w budynku mieszkalnym). Minimum 20% miejsc lokalizuje się na zewnątrz budynku, nie dalej niż 25 m od wejścia. Zaleca się: a) wyposażenie miejsc przeznaczonych na długi postój (powyżej 3 godzin) w osłonę przed deszczem lub sytuowanie ich wewnątrz budynku, b) sytuowanie miejsc postojowych zewnętrznych w miejscu dobrze widocznym, łatwo dostępnym, nie utrudniającym ruchu pieszego, najlepiej strzeżonym, monitorowanym lub zamykanym; 7) miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - miejsce postojowe spełniające wszystkie wymogi przepisów odrębnych dotyczących miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane w częściach wspólnych nieruchomości na poziomie terenu lub w budynku na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca na poziomie terenu należy lokalizować w sposób umożliwiający osobom niepełnosprawnym najdogodniejszy dostęp do budynku: na styku z utwardzonym dojściem (o odpowiednim pochyleniu) lub dojazdem do wejścia zapewniającego osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku, w miejscu zapewniającym najkrótszą drogę do tego wejścia; 8) układ odwadniający - układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże; 9) typ zabudowy - zespół następujących cech zabudowy: usytuowanie budynku na działce, gabaryty budynku, rodzaj dachu; 10) bryła budynku - zespół następujących cech budynku: a) typ zabudowy, b) kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczółkowy, pulpitowy itp.), kąt nachylenia połaci, kolor i materiał pokrycia, c) rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zróżnicowanie wysokości budynku, cokół, ryzality, wnęki, wykusze, wieżyczki, lukarny, balkony; 11) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) - ciągła struktura przestrzenna wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne tereny zieleni, fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie, a także zapewniająca ich powiązanie z podobnymi terenami pozamiejskimi. OSTAB składa się z podstawowych elementów strukturalnych (płatów) i ciągów łączących, które zapewniają zachowanie w jego obrębie ekologicznych reguł ciągłości w czasie i przestrzeni oraz różnorodności biologicznej. W granicach OSTAB całą wymaganą powierzchnię biologicznie czynną realizuje się na poziomie terenu (z wykluczeniem powierzchni na dachach kondygnacji nadziemnych budynków), chyba że w karcie terenu ustalono inaczej; Id: 24F62C9F-4B4F-4A17-B4D7-C14108BA9696. Podpisany Strona 2 12) zagospodarowanie tymczasowe - zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są zagospodarowaniem tymczasowym. § 3. Symbol przeznaczenia terenu: U33 zabudowa usługowa komercyjna i publiczna. § 4. 1. Ustalone w planie parametry: wielkość powierzchni zabudowy, minimalna powierzchnia biologicznie czynna oraz intensywność zabudowy nie dotyczą działek budowlanych wydzielanych wyłącznie dla urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej. 2. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 3. Cały obszar planu położony jest w otoczeniu lotniska oraz powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych wynikających z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, a także powierzchniach ograniczających zabudowę od lotniczych urządzeń naziemnych - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności ograniczenie wysokości obiektów budowlanych i naturalnych, w tym obiektów i urządzeń umieszczanych na dachach. 4. W obszarze planu istnieje infrastruktura teleinformatyczna Ministerstwa Obrony Narodowej: zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. § 5. 1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i rowerów: Wskaźniki obliczania miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - zgodnie z ust. 3 dla rowerów Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C obszary zabudowy miejskiej strefa nieograniczonego parkowania obszar całego miasta 1 2 3 4 5 1. Budynki mieszkalne jednorodzinne oraz mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 1 mieszkanie min. 2 z zastrzeżeniem ust. 4 0 2. Hotele pracownicze, asystenckie 1 pokój min. 0,4 min. 0,2 3. Hotele 1 pokój min. 0,6 min. 0,1 4. Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty świadczące usługi hotelarskie 1 pokój min. 1 min. 0,1 5. Motele 1 pokój min. 1 min. 0,1 6. Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 2000 m2 1000 m2 pow. sprzedaży min. 32 min. 20 7. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc konsumpcyjnych min. 15 min. 6 8. Biura, urzędy, poczty, banki - obiekty do 200 m2 pow. użytkowej 100 m2 pow. użytkowej min. 5 min. 1 Id: 24F62C9F-4B4F-4A17-B4D7-C14108BA9696. Podpisany Strona 3 9. Biura, urzędy, poczty, banki - obiekty powyżej 200m2 pow. użytkowej 100 m2 pow. użytkowej min. 3 min. 1 10. Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie - obiekty małe do 200 m2 pow. użytkowej 100 m2 pow. użytkowej min. 5 z zastrzeżeniem ust. 7 min.1 11. Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie - obiekty duże powyżej 200 m2 pow. użytkowej 100 m2 pow. użytkowej min. 2,5 z zastrzeżeniem ust. 7 min.1 12. Kościoły, kaplice 1000 m2 pow. użytkowej min. 12 min. 3 13. Domy parafialne, domy kultury 100 m2 pow. użytkowej min. 3 min. 2 14. Kina 100 miejsc siedzących min. 5 min. 4 15. Teatry, filharmonie 100 miejsc siedzących min. 15 min. 2 16. Muzea małe do 1000 m2 powierzchni wystawienniczej 1000 m2 pow. wystawienniczej min. 16 + 0,3 m.p. dla autokaru min. 10 17. Rzemiosło usługowe 100 m2 pow. użytkowej min. 2 min. 1 18. Myjnia samochodowa 1 stanowisko do mycia min. 2 0 19. Małe obiekty sportu i rekreacji 100 m2 pow. użytkowej min. 4 min. 2 2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaźniki stosuje się odpowiednio. 3. Ustala się, następujący minimalny udział miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ogólnej liczbie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, z zastrzeżeniem ustępów 4, 5, 6, 7: Lp. Ogólna liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych Procentowy udział miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 1. 4÷100 4% 2. 101÷300 3% 3. ?301 2% 4. 0÷3 Dopuszcza się miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 4. Ustalenia ustępu 3 nie dotyczą budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 5. Dla domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej minimalny udział miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ogólnej liczbie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wynosi 30%, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe. 6. Dla domów stałego pobytu dla osób starszych, domów pomocy społecznej minimalny udział miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ogólnej liczbie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wynosi 20%, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe. 7. Dla przychodni i gabinetów lekarskich minimalny udział miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ogólnej liczbie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wynosi 10%, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe. Id: 24F62C9F-4B4F-4A17-B4D7-C14108BA9696. Podpisany Strona 4 § 6. Zasady dotyczące regulacji w zakresie estetyki: 1) regulacje niniejszego paragrafu w zakresie estetyki nie dotyczą: a) wolnostojących budynków usługowych, b) budynków użyteczności publicznej, c) budynków technicznych, d) budowli i obiektów inżynierskich, e) sztuki na elewacjach (np. murale, sgraffito, malatura, itp.); 2) regulacje planu w zakresie kolorystyki elewacji i kolorystyki dachów: a) dla każdego budynku należy stosować jeden kolor elewacji jako dominujący. Dodatkowo dopuszcza się maksymalnie trzy kolory do podkreślenia poziomych i pionowych podziałów elewacji oraz innych charakterystycznych cech i detali architektonicznych budynku (z wyłączeniem napisów informujących o adresie), b) należy stosować jeden kolor stolarki okiennej w obrębie całego budynku z zastrzeżeniem lit. e, c) dla całego budynku, należy stosować jednolitą formę stolarki okiennej, loggii i balkonów (wielkość, kształt, podział) zgodną z pierwotnym lub nowym projektem elewacji przewidującym jednolitą ich formę na wszystkich kondygnacjach powtarzalnych budynku z zastrzeżeniem lit. e i lit. f lub historyczne formy stolarki, d) należy stosować jeden kolor zewnętrznej stolarki drzwiowej w obrębie całego budynku z zastrzeżeniem lit. e, e) dla lokali usługowych zlokalizowanych w parterach w obrębie jednego budynku dopuszcza się inny niż w pozostałej części budynku kolor i formę stolarki okiennej i drzwiowej z zachowaniem jednolitej wielkości, podziałów i koloru we wszystkich lokalach usługowych usytuowanych na parterze, f) dla kondygnacji poddasza budynku, należy stosować formę stolarki okiennej i lukarn (wielkość, kształt, podział) zgodną z projektem elewacji przewidującym spójną ich formę lub formy historyczne, g) należy stosować jedną kolorystykę dachu dla całego budynku. § 7. Obszar planu położony jest nad Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych (GZWP) nr 111 Subniecka Gdańska. § 8. 1. Ustala się w obszarze objętym planem jeden teren oznaczony numerem trzycyfrowym. 2. Dla ww. terenu określa się ustalenia szczegółowe ujęte w karcie terenu. § 9. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001-U33 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BRĘTOWO REJON ULICY SŁOWACKIEGO 125 II W MIEŚCIE GDAŃSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0936 1. Numer terenu: 001. 2. Powierzchnia terenu: 0,16 ha. Id: 24F62C9F-4B4F-4A17-B4D7-C14108BA9696. Podpisany Strona 5 3. Przeznaczenie terenu: U33 teren zabudowy usługowej komercyjnej i publicznej z dopuszczeniem mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i budynków zamieszkania zbiorowego. 4. Funkcje wyłączone: 1) stacje paliw; 2) warsztaty samochodowe blacharskie i lakiernicze; 3) stacje obsługi samochodów ciężarowych i autobusów; 4) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ; 5) parkingi (w tym garaże) inne niż na potrzeby inwestycji; 6) garaże boksowe; 7) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej; 8) szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży; 9) magazyny wielopoziomowe. 5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się. 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11 i 12. 7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) linie zabudowy: obowiązująca wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego (poza granicami planu) w odległości od 2 m do 3 m od południowo-wschodniej granicy obszaru objętego planem, jak na rysunku planu; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: a) minimalna: nie ustala się, b) maksymalna: 40%; 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej objętej inwestycją: a) dla obszaru położonego w granicach OSTAB, jak na rysunku planu: 50 % powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją, b) dla pozostałej części obszaru: 30 % powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją; 4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: a) minimalna: 0, b) maksymalna: 1,5, w tym dla kondygnacji nadziemnych: 0,7; 5) wysokość zabudowy: a) wysokość budynków w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 13 m z zastrzeżeniem § 4 ust. 3, Id: 24F62C9F-4B4F-4A17-B4D7-C14108BA9696. Podpisany Strona 6 b) wysokość obiektów budowlanych niebędących budynkami: dowolna, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3; 6) inne gabaryty i parametry zabudowy: dowolne z zastrzeżeniem § 4 ust. 3; 7) formy zabudowy: dowolne; 8) kształt dachu: dwuspadowy o nachyleniu od 25o do 50o i symetrycznym układzie połaci oraz kalenicowym układzie względem ulicy Juliusza Słowackiego. 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) dostępność drogowa: od ulicy Juliusza Słowackiego (poza granicami planu) poprzez jeden zjazd, z zastrzeżeniem ust. 18 pkt 5; 2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją, zgodnie z § 5 uchwały; 3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowane na terenie lub do układu odwadniającego, z zastrzeżeniem ust. 18 pkt 2; 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 7) zaopatrzenie w gaz: sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych; 9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 1) północno-zachodnia część terenu jak na rysunku planu, w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB); 2) drzewo do zachowania, jak na rysunku planu, wokół drzewa zagospodarowanie zapewniające naturalną jego wegetację; 3) obowiązuje poziom hałasu w środowisku dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach odrębnych; 4) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujących się w uciążliwościach akustycznych zastosowanie zabezpieczeń akustycznych doprowadzających poziom hałasu do wartości zgodnych z obowiązującymi normami. 12. Zasady kształtowania krajobrazu: 1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7; 2) regulacje w zakresie estetyki jak w § 6; 3) zasady, o których mowa w § 6 pkt 2 stosuje się do całego zespołu budynków w pierzei ulicy Słowackiego (poza granicami planu); Id: 24F62C9F-4B4F-4A17-B4D7-C14108BA9696. Podpisany Strona 7 4) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany. 13. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 15. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się. 16. Stawka procentowa: 30%. 17. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: 1) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego: zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) zachodnia część terenu, jak na rysunku planu, zagrożona ruchami masowymi wykazanymi w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi pod numerem 4002, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) zachodnia część terenu graniczy z terenem leśnym: zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 18. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 1) na terenie występują wysokie poziomy hałasu w środowisku od ulicy Juliusza Słowackiego (poza granicami planu); 2) teren w zlewni potoku Strzyża, należy zachować maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 0,35; 3) w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych nie wskazane w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi; 4) dla terenu należy działalność inwestycyjną poprzedzić badaniami geotechnicznymi, a w miarę potrzeb geologiczno-inżynierskimi określającymi warunki zabezpieczenia przed osuwaniem się mas ziemnych; 5) obsługa komunikacyjna terenu poprzez jeden zjazd z dodatkowego pasa ruchu w ramach przekroju ulicy Juliusza Słowackiego (poza granicami planu). 19. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: 1) historyczne granice podziałów na działki, jak na rysunku planu; 2) zalecana lokalizacja zjazdu z ulicy Juliusza Słowackiego, jak na rysunku planu; 3) zachodni odcinek granicy terenu planu pokrywa się z granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (poza granicami planu). § 10. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są: Id: 24F62C9F-4B4F-4A17-B4D7-C14108BA9696. Podpisany Strona 8 1) część graficzna - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Juliusza Słowackiego 125 II, w mieście Gdańsku w skali 1:1000 (załącznik nr 1); 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2); 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3). § 11. Traci moc we fragmencie objętym granicami niniejszego planu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Brętowo - Niedźwiednik, uchwała nr XXXVIII/1186/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 3, poz. 42 z dnia 11 stycznia 2002 r.). § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Kontakt do agenta: Imię: AMBER Nazwisko: Doradcy ds. Nieruchomości Numer telefonu: Zobacz kontakt790385005 Kom: Zobacz kontakt790385030 Adres email: Zobacz kontaktinfo@ambernieruchomosci.pl Numer licencji pośrednika: 7361