Nowoczesne Biuro

Statut Fundacji „Nowoczesne Biuro”

Ustanowiony w Krakowie 31-10-2017 r.

§ 1

 1. 1.Fundacja „NOWOCZESNE BIURO” (zwana dalej Fundacją) działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6.04.1984 r. oraz postanowień niniejszego Statutu.

 2. 2.Fundacja została ustanowiona przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą YANOK z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej Fundatorem).

 3. 3.Podstawą utworzenia Fundacji jest akt notarialny sporządzony 31-10-2017 r. przez notariusza Macieja Kułakowskiego (rep. A 10122/2017)

 4. 4.Fundacja posiada osobowość prawną.

 5. 5.Nazwa Fundacji brzmi „NOWOCZESNE BIURO”. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

 6. 6.Fundacja prowadzi stronę internetową www.e-biurowce.pl/nowoczesnebiuro

 7. 7.Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy organ nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

 1. 1.Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.

 2. 2.Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

 3. 3.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Polski, jeśli wymaga tego realizacja celów statutowych.

 4. 4.Fundacja współpracuje z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach.

 5. 5.Fundacja współpracuje z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach.

§ 3

 1. 1.Celami fundacji są:

 1. a.inspirowanie i kierowanie działań na rzecz rozwoju zrównoważonego budownictwa biurowego i budownictwa użytkowego,

 2. b.wspieranie społeczeństwa w zakresie edukacji i zwiększania świadomości ekologicznej i budowlanej;

 3. c.działalność edukacyjna w zakresie zrównoważonego budownictwa wspomagająca podwyższenie świadomości prawnej i ekologicznej: właścicieli i przyszłych właścicieli nieruchomości;

 4. d.wspieranie działań ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb biurowych i użytkowych;

 5. e.promowanie dobrych praktyk budowlanych;

 6. f.wspieranie przedsiębiorstw przygotowujących się do inwestycji w zrównoważone budownictwo komercyjne,

 7. g.dążenie do stałego podwyższania kwalifikacji oraz wspieranie specjalistów zajmujących się profesjonalną obsługą procesu inwestycyjnego;

 8. h.inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a w szczególności w wykonywaniu projektów budowlanych biurowców,

 9. i.integrowanie i aktywizacja środowiska zawodowego związanego z rynkiem nieruchomości komercyjnych;

 10. j.promocja rzetelności i uczciwości ofert na rynku związanym z nieruchomościami komercyjnymi;

 11. k.inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji w zakresie funkcjonowania rynku nieruchomości wspomagająca podwyższenie świadomości prawnej właścicieli, posiadaczy i przyszłych właścicieli nieruchomości komercyjnych;

 12. l.doradztwo i pomoc przy wyborze nieruchomości komercyjnych (informowanie o inwestycjach deweloperskich oraz nieruchomościach z rynku biurowego);

 13. m.tworzenie pozytywnego wizerunku zawodu dewelopera oraz rzeczoznawcy majątkowego jako ważnych i potrzebnych profesji;

 14. n.dążenie do standaryzacji nazw i pojęć używanych w praktykach rynku nieruchomości komercyjnych;

 15. o.wspieranie osób przygotowujących się do inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych;

 16. p.promocja zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy w podejmowaniu zatrudnienia na rynku nieruchomości;

 17. q.Występowanie w zakresie inicjowania, bądź opiniowania projektów przepisów, bądź ich realizacji przed odpowiednimi organami Państwa;

 1. 2.Cele Fundacji realizowane są głównie poprzez działania:

 1. a.współpracę z samorządem terytorialnym;

 2. b.organizację akcji społecznych propagujących założone cele statutu Fundacji;

 3. c.organizowanie szkoleń, konferencji, kursów dotyczących zrównoważonego budownictwa biurowego;

 4. d.organizowanie imprez i spotkań związanych z zrównoważonym budownictwem biurowym;

 5. e.organizowanie i finansowanie wystaw wspierających szerzenie wiedzy na temat zrównoważonego budownictwa biurowego;

 6. f.współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów Fundacji;

 7. g.prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej w tym wydawanie broszur, ulotek, materiałów informacyjno-edukacyjnych;

 8. h.działalność reklamowa w ramach kampanii społecznych;

 9. i.działalność badawczą, edukacyjną;

 10. j.promowanie dobrych praktyk związanych z zrównoważonym budownictwem biurowym;

 11. k.współpracę ze szkołami publicznymi i niepublicznymi, instytucjami, klubami, fundacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji celów statutowych;

 12. l.współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów statutowych;

 1. 3.Do realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej.

 2. 4.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Przychody pochodzące z tych działań w całości powiększają przychody Fundacji.

§ 4

 1. 1.Fundacja może, w zakresie realizowania swoich celów statutowych, ustanawiać certyfikaty, nagrody, odznaczenia, przyznawać wyróżnienia, tytuły honorowe oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub akcji prowadzonych przez Fundację.

§ 5

 1. 1.Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz przychody i dochody, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

 2. 2.Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. a.Darowizn;

 2. b.Spadków;

 3. c.Zapisów;

 4. d.Dotacji, subwencji oraz grantów;

 5. e.Ofiarności publicznej;

 6. f.Zbiórek publicznych;

 7. g.Dochodu z organizacji imprez publicznych;

 8. h.Odsetek;

 9. i.Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;

 10. j.Wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. 3.Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysków. Całość przychodów oraz dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczany wyłącznie na działalność statutową.

 2. 4.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, pod warunkiem, że w chwili składania takiego oświadczenia Zarząd Fundacji ma przekonanie, że majątek spadkowy przewyższa długi spadkowe.

 3. 5.Fundacja prowadzi dokumentację księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 4. 6.Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

§ 6

 1. 1.Fundacja nie może:

 1. a.Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi członkowie, fundatorzy, członkowie organów, oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. b.Rozporządzać majątkiem Fundacji w sposób sprzeczny ze Statutem.

§ 7

 1. 1.Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem).

 2. 2.Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 3. 3.Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 (od jednego do trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu.

 4. 4.W sytuacji gdy Zarząd jest jednoosobowy do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji upoważniony jest jedyny członek Zarządu działający samodzielnie.

 5. 5.Kadencja Zarządu jest nieokreślona i trwa aż do odwołania.

 6. 6.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.

 7. 7.Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

 8. 8.Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

 9. 9.Pierwszy Zarząd Fundacji będzie dwuosobowy. Na członków Zarządu Fundator powołuje Mateusza Marchewkę jako Prezesa Zarządu i Magdalenę Dydułę jako v-ce Prezesa.

 10. 10.Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani przed upływem kadencji przez Fundatora.

 11. 11.Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. a.Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce innego członka Zarządu. W przypadku jednoosobowego Zarządu, rezygnacja składana jest na ręce Fundatora.

 2. b.Utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 3. c.Śmierci członka Zarządu.

 4. d.Odwołania przez Fundatora.

 1. 12.Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji. Wysokość wynagrodzenia potwierdzona być musi przez Fundatora.

 2. 13.Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. a.Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

 2. b.Wytyczanie i zatwierdzanie głównych kierunków działalności Fundacji;

 3. c.Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;

 4. d.Realizacja celów statutowych;

 5. e.Sporządzanie planów działań Fundacji oraz budżetu;

 6. f.Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

 7. g.Inicjowanie działań w celu zmiany Statutu Fundacji przez Fundatora.

 8. h.Zatrudniania pracowników oraz nawiązywania współpracy z wolontariuszami. W zakresie odpłatnego zatrudniania pracowników, każdorazowo musi być to potwierdzone przez Fundatora.

 9. i.Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz pracowników Fundacji. Ustalanie wysokości wynagrodzenia musi być potwierdzone przez Fundatora.

 1. 14.Zarząd co roku obowiązany jest przedkładać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji na ręce Fundatora.

 2. 15.Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

 3. 16.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. O posiedzeniach Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 4. 17.Posiedzenia zarządu służą również podejmowaniu uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów, decydującym głosem jest głos Prezesa Zarządu.

 5. 18.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie, w zakresie zobowiązań nieprzekraczających wysokości Funduszu Założycielskiego. Wszelkie oświadczenia woli, zaciąganie zobowiązań oraz inne w kwotach powyżej wysokości Funduszu Założycielskiego, muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez Fundatora.

 6. 19.Zarząd Fundacji odpowiada przed Fundatorem w zakresie realizacji celów statutowych.

§ 8

 1. 1.Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator na wniosek Zarządu.

§ 9

 1. 1.Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia swoich celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. 2.Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd poprzez uchwałę. Uchwała w sprawie likwidacji, dla swej skuteczności prawnej, musi zostać zatwierdzona przez Fundatora.

 3. 3.Likwidację Fundacji prowadzi likwidator powoływany i odwoływany przez Fundatora.

 4. 4.Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji, mogą zostać przeznaczone w sposób zgodny z wolą i wyborem Fundatora.

§ 10

 1. 1.W przypadku likwidacji Fundatora, wszelkie jego kompetencje przechodzą, z mocy niniejszego Statutu, na Pełnomocnika Fundatora.

 2. 2.Pełnomocnika Fundator powołuje w formie pisemnej decyzji, która składana jest przez Fundatora Zarządowi.

 3. 3.Pełnomocnik może być w każdej chwili odwołany w formie pisemnej decyzji, która składana jest przez Fundatora Zarządowi.

 4. 4.Pełnomocnik może zrzec się tej funkcji w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.

§ 11

 1. 1.Fundacja składa corocznie właściwemu organowi sprawozdanie ze swojej działalności.

 2. 2.Sprawozdania z działalności Fundacji udostępniane są do publicznej wiadomości poprzez publikację ich na stronie www Fundacji.

§ 12

 1. 1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r.

 2. 2.Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Fundatora.


Kontakt:
Fundacja „NOWOCZESNE BIURO”
Al. Słowackiego 39
31-159 Kraków

tel./fax: 12/622-71-27
fundacja@e-biurowce.pl
​https://www.e-biurowce.pl/pl/nowoczesnebiuro

Pobierz KRS