Proton Office

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych utrudnieniem dla pracodawcy?

Niemal połowa pracodawców twierdzi, że ich firma nie jest przygotowania pod względem architektonicznym, aby zatrudnić osoby niepełnosprawne – ukazuje badanie „Pracodawca na TAK”, które zostało zrealizowane przez Grupę Job.

Bariery w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

 

Jak pokazuje przeprowadzone badanie, jedynie połowa z przebadanych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności pracuje zawodowo. Istotną barierą w zatrudnieniu kandydatów z tej grupy jest nadal panujący stereotyp, iż osoby te nie są zdolne do pracy. Wynika to głównie z braku doświadczenia w zakresie współpracy z niepełnosprawnymi pracownikami – odpowiedziało tak prawie 60 proc. przebadanych pracodawców. Drugą z barier stanowi brak znajomości kwestii formalno-prawnych. Ponad 55 proc. przedsiębiorców nie posiada wiedzy na temat dostępnych form wsparcia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Problem ten dotyczy również działu kadr i HR, gdzie ponad połowa respondentów przyznała się do braku znajomości tego typu wsparcia.

 

Takie wyniki wyraźnie pokazują, jak bardzo potrzebna jest edukacja pracodawców i kadr zarządzających w temacie zatrudniania kandydatów z niepełnosprawnością. Brak świadomości w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych, a także brak doświadczenia we współpracy z nimi skutkuje powstawaniem niekorzystnych stereotypów, które stanowią poważną barierę w procesie ich aktywizacji lub rozwoju zawodowym – zauważa Dorota Piotrowska, menedżer ds. rozwoju, Job Trainings/Grupa Job.

 

Osoba niepełnosprawna wartościowym pracownikiem

 

Połowa polskich firm nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a 40 proc. pracodawców przyznaje, że nie podejmuje żadnych czynności mających na celu wsparcie zatrudnienia tej grupy osób. Jednak coraz większa liczba jest świadoma korzyści ekonomicznych i społecznych jakie przynosi posiadanie pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności w firmie. Chodzi mianowicie o m.in. dofinansowanie z funduszu PFRON lub budowę pozytywnego wizerunku firmy.

 

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością to z jednej strony wyjście naprzeciw nieuniknionym zmianom demograficznym, a z drugiej strony działanie z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Propagujemy włączanie osób niepełnosprawnych, bo wierzymy, że korzyści społeczne, a nie tylko ekonomiczne, są dla obu stron bardzo wymierne – podkreśla Dorota Piotrowska, menedżer ds. rozwoju, Job Trainings/Grupa Job.

 

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy doceniają potencjał tkwiący w pracownikach z orzeczeniem o niepełnosprawności. Prawie trzy czwarte respondentów uważa, iż osoby z tej grupy są tak samo efektywne i zaangażowane w powierzone obowiązki, jak ich pełnosprawni współpracownicy. Podobnie twierdzą ankietowani (86 proc.), którzy do tej pory nie mieli styczności z niepełnosprawnymi pracownikami. Dodatkowo, prawie 90 proc. przebadanych pracodawców uważa, że niepełnosprawność zatrudnionych osób może wywierać neutralny lub nawet pozytywny wpływ na ich relacje z innymi.

 

Osoby z orzeczeniem często pragną udowodnić, że nie są gorsze od swoich pełnosprawnych kolegów, przy czym nie chcą być traktowane ulgowo. Pozytywne opinie na temat efektów ich pracy pokazują, że tak naprawdę nie odbiegają one umiejętnościami i wiedzą od swoich pełnosprawnych współpracowników. Potrzebna jest jednak dalsza, systemowa edukacja wśród pracodawców i pracowników, która pozwoli upowszechnić to przekonanie – wskazuje Katarzyna Rydzewska, wiceprezes zarządu, Grupa Job.

 

O badaniu

 

Badanie „Pracodawca na TAK” zostało zrealizowane przez Grupę Job (Upright Group) na próbie ponad 1000 pracodawców i niepełnosprawnych pracowników.Przedstawia ono sytuację oraz szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy zarówno z punktu widzenia grupy docelowej objętej badaniem, jaki i samych pracodawców. Projekt „Pracodawca na TAK” jest jednym z elementów realizowanego przez Grupę Job przedsięwzięcia TAKpełnosprawni, które ma na celu m.in. promocje zatrudniania osób niepełnosprawnych. Kontynuacją, a także rozszerzeniem TAKpełnosprawni jest Kampania na rzecz Poczucia Własnej Wartości, która również jest prowadzona przez organizatora badania oraz ma zadanie promowanie zatrudnienia osób pochodzących z różnych grup defaworyzowanych tj. więźniowie, obcokrajowcy lub osoby po 50 roku życia.

 

Misją Grupy Job jest przełamanie barier mentalnych w kwestii zatrudniania osób należących do poszczególnych grup defaworyzowanych i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu. Badanie „Pracodawca na TAK” oraz trwająca właśnie Kampania Grupy Job na rzecz Poczucia Własnej Wartości stanowią spójny program. Pragniemy podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracodawcami, oferując im pełne wsparcie na każdym etapie rekrutacji i zatrudnienia – podkreśla Maciej Kozicki, prezes zarządu Grupa Job.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz