Proton Office

Jacek Danielewski Blog: Już wkrótce nowe Polskie Normy zawierające akustyczne właściwości użytkowe budynków biurowych.

Zakończone prace nad dwoma Polskimi Normami z Akustyki w Architekturze zawierającymi akustyczne właściwości użytkowe budynków biurowych.

Po ankiecie powszechnej z datą 30 kwietnia 2014 ukazały się kolejne wersje z uwzględnieniem uwag, do opublikowania, projektów dwóch Polskich Norm dotyczących Akustyki w Architekturze:

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach -Część 3: Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych  Wymagania

oraz

PN-B-02151-4 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach

Ankieta powszechna to jeden z ostatnich kroków w procesie tworzenia Polskiej Normy. Kolejne kroki  to głosowanie nad wersją do zatwierdzenia, zatwierdzenie w PKN i opublikowanie oznaczające powszechny dostęp do Polskiej Normy za opłatą.  Zatem prawdopodobnie pod koniec sierpnia tego roku należy spodziewać się opublikowania tych Polskich Norm, że dokumenty będą dostępne w zasobach PKN do zakupu. Samo opublikowanie obu Polskich Norm nie powoduje faktu, że wiedza w nich będzie obowiązywać uczestników procesu budowlanego. Kolejny krok to wniosek do ministra ds. budownictwa o powołanie tych Polskich Norm w warunkach technicznych. 

Jak zwykle takie dokumenty budzą wiele kontrowersji środowiskowych. Same tytuły tych dwóch Polskich Norm budzą kontrowersje prawne. Wymagania tworzą akty normatywne a w świetle treści ROZPORZĄDZENIA  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (UE)  NR  305/2011 z  dnia  9  marca  2011  r. bardziej zasadne jest użycie zwrotu "właściwości użytkowe" zamiast "wymagania". W przypadku budynków biurowych taką ważną kontrowersją jest sposób wyznaczania izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej szczególnie szklanej ściany osłonowej. Stosowanie zapisanej w projekcie Polskiej Normy  PN-B-02151-3 metody wskaźnikowej z uwzględnieniem niepewności partii dostawy może spowodować wzrost kosztów budowy obiektów biurowych. Taka sytuacja już powstała na wskutek wzrostu wymagań izolacyjności termicznej gdzie brak szklenia jednokomorowego spełniającego wymagania akustyczne, ale nie termiczne, powoduje konieczność zastosowania droższego szklenia dwu komorowego na szklane ściany osłonowe w budynkach biurowych.  Wykonywanie analiz pasmowych, obciążenia hałasem i doboru akustycznych właściwości ściany osłonowej, pozwalających na wypełnienie wymagań przepisów prawa a nie tylko zapisów Polskiej Normy PN-B-02151-3 daje również duże możliwości optymalizacji zastosowanego szklenia. W Polskiej Normie PN-B-02151-3 kontrowersyjne jest wskazanie na możliwość stosowania wskaźników polityki ochrony środowiska dla określania stanu działki budowlanej na etapie projektowym. Jest to sprzeczne z par 1 warunków technicznych i praktyką budowlaną gdzie stan działki  budowlanej np. w zakresie warunków gruntowych określa się na bazie badań. W Polskiej Normie PN-B-02151-4 z kolei ciekawym jest wprowadzenie nakazu stosowania wyrobów budowlanych bez określenia na co wpływa ten wyrób, i jak ocenić efektywność zastosowania w odniesieniu do potrzeb użytkowników budynku. Obie Polskie Normy akustyczne właściwości budynków określają dla budynków w klasyfikacji PKOB ignorując system Kategorii obiektów w Załączniku do ustawy Prawo budowlane. Podsumowując zmiany w Polskich Normach są konieczne, a opracowanie PN-B-02151-4 tworzy określenie jak wypełnić wymagania przepisów z zakresu ochrony przed nadmiernym pogłosem. Treść powyższych Polskich Norm  w wielu punktach nie przystaje do stanu aktów normatywnych (ustaw, rozporządzeń) oraz rozwoju rynku, w tym wdrażanego zrównoważonego budownictwa i produktowego podejścia do obiektów budowlanych.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz